Gebruiksvoorwaarden 'mijn.supportpunt.nl'

 • Art. 1: Algemeen
 • Art. 2: Dienstverlening
 • Art. 3: Beschikbaarheid
 • Art. 4: Melding van Incidenten en de opheffing ervan
 • Art. 5: Gebreken
 • Art. 6: Back-up
 • Art. 7: Onderhoud
 • Art.8: Medewerking Gebruiker
 • Art. 9: Bescherming persoonsgegevens
 • Art. 10: Beveiliging
 • Art.11: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • Art.12: Intellectuele eigendom
 • Art. 13: Duur en beëindiging
 • Art. 14: Ontbinding
 • Art. 15: Gevolgen bij beëindiging en ontbinding
 • Art. 16: Vergoedingen
 • Art. 17: Facturering en betaling
 • Art. 18:  Overige bepalingen
 • Art. 19: Rechts- en Forumkeuze

De stichting, Stichting Supportpunt, gevestigd en kantoorhoudende te (5611 EM) Eindhoven aan de Stadhuisplein 3, hierna te noemen "Supportpunt".

Art. 1:   Algemeen

1.1         Supportpunt is een Stichting die in het bijzonder Stichtingen en Verenigingen ondersteunt op het gebied van personeelszaken, administratie, communicatie, strategie en bestuursadvies;

1.2         In het kader van haar activiteiten heeft Supportpunt een webapplicatie ontwikkeld, te weten mijn.supportpunt.nl, die zij aanbiedt aan de bij haar aangesloten stichtingen en verenigingen.

1.3         Op elk gebruik van mijn.supportpunt.nl zijn de voorwaarden van toepassing die zijn opgenomen in deze gebruiksovereenkomst.

1.4         Deze overeenkomst is van toepassing doordat gebruiker de toepasselijkheid van deze overeenkomst heeft geaccordeerd door het aanvinken van een daartoe bestemde plaats bij eerste toegang tot mijn.supportpunt.nl.